Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr LXXIV/768/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta
Jasła.
20.11.2018 więcej
Uchwała Nr LXXIV/767/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r.
20.11.2018 więcej
Uchwała Nr LXXIV/766/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta
Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych
przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na
2018 r. dotyczącą zadania pod nazwą "Tworzenie warunków do
rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle"
20.11.2018 więcej
Uchwała Nr LXXIV/765/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację
projektu pn. "Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości
w Jaśle"
20.11.2018 więcej
Uchwała Nr LXXIV/764/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie
zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach
dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła, przez
Gminę Osiek Jasielski.
20.11.2018 więcej
Uchwała Nr LXXIV/763/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019
r.
20.11.2018 więcej
Uchwała Nr LXXIII/762/2018 z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jasła.
20.11.2018 więcej
Uchwała Nr LXXIII/761/2018 z dnia 29 października 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Jasła na lata 2018 - 2028
07.11.2018 więcej
Uchwała Nr LXXIII/760/2018 z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r.
07.11.2018 więcej
Uchwała Nr LXXIII/759/2018 z dnia 29 października 2018 r.
w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Jasła".
07.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się